So sánh sản phẩm

Chính sách công ty TNHH Cơ khí MẠNH QUANG về chống nô lệ hiện đại & buôn người

Chính sách công ty TNHH Cơ khí MẠNH QUANG về chống nô lệ hiện đại & buôn người
Manh Quang Mechanics Company’s Policy Against Modern Slavery & Human Trafficking 
1.0 Tổng quan
1.1 Giới thiệu
 
Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Quang ("MANH QUANG" hoặc "Công ty") thừa nhận rằng các cộng đồng, nền kinh tế và doanh nghiệp phát triển mạnh khi quyền của người lao động được bảo vệ. Đối xử với mọi loại người lao động (ví dụ: nhân viên, hợp đồng, sinh viên, người nhập cư, tạm thời và những người khác) với phẩm giá và sự tôn trọng là một thành phần cơ bản trong cam kết của Công ty để hoạt động như một công dân doanh nghiệp tốt. Cụ thể, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc không có lao động cưỡng bức (hoặc nô lệ thời hiện đại), lao động trẻ em bất hợp pháp và sự di chuyển bất hợp pháp của người dân vì mục đích nô lệ hiện đại hoặc bóc lột tình dục ("buôn người").
 
Là một công ty sản xuất hàng đầu, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng nhân viên của MANH QUANG, cũng như các nhà cung cấp mà chúng tôi tham gia, tránh tham gia hoặc đồng ý với bất kỳ hoạt động nào cấu thành nô lệ hiện đại hoặc buôn người. Để đạt được điều này, MANH QUANG, nhân viên, nhà cung cấp của mình phải tuân theo các tiêu chuẩn do Chính sách chống nô lệ hiện đại và buôn bán người đặt ra.
 
1.2 Mục tiêu
 
Các mục tiêu của Chính sách về Nô lệ hiện đại và Buôn bán Người như sau:
 
Xác định các tiêu chuẩn, kỳ vọng và yêu cầu mà nhân viên của MANH QUANG và Nhà cung cấp phải tuân theo để ngăn chặn nạn nô lệ hiện đại và nạn buôn người trong hoạt động kinh doanh của MANH QUANG, cho dù được giám sát trực tiếp tại các cơ sở của MANH QUANG hay gián tiếp thông qua hoạt động của Nhà cung cấp mà MANH QUANG tham gia để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình.
Xác định cách thức MANH QUANG sẽ nỗ lực để tránh, phát hiện và xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người khỏi hoạt động của Công ty hoặc Nhà cung cấp của chúng tôi.
 
 
Chính sách này sẽ giúp MANH QUANG đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, các cam kết với khách hàng và các thông lệ tốt nhất liên quan đến phòng chống nô lệ hiện đại và buôn bán người, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 
Đạo luật về sự minh bạch trong chuỗi cung ứng của California Nhấp vào tôi
Đạo luật nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh (2015)
Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Buôn bán Người Nhấp vào Tôi
Đạo luật về nô lệ hiện đại của Liên bang Úc 2018 Hãy nhấp vào tôi và Đạo luật về nô lệ hiện đại của New South Wales 2018 Hãy nhấp vào tôi
 
 
1.3 Phạm vi
 
Chính sách về Nô lệ hiện đại và Buôn bán người này áp dụng cho:
 
MANH QUANG, tất cả các công ty con, sở hữu toàn bộ hoặc một phần, và tất cả nhân viên của họ, cán bộ, nhân viên tạm thời, công nhân dự phòng (bao gồm cả nhân viên đại lý), nhân viên bình thường và các nhà thầu độc lập (được gọi thông qua Chính sách này là "nhân viên").
Tất cả các nhà cung cấp, nhà cung cấp của MANH QUANG và các bên thứ ba khác tham gia cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho MANH QUANG (được tham chiếu trong Chính sách này là "Nhà cung cấp").
Tổng quát
Vui lòng chọn một trong các câu trả lời sau
2.0 Nội dung và Yêu cầu Chính sách
2.1 Kỳ vọng
 
MANH QUANG sẽ không dung thứ cho việc sử dụng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em hoặc buôn người bởi bất kỳ nhân viên hoặc Nhà cung cấp nào trong hoạt động hoặc hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi hoặc sản xuất và phân phối sản phẩm của chúng tôi. Các kỳ vọng cụ thể sau đây áp dụng cho tất cả nhân viên và Nhà cung cấp:
 
2.1.1 Không một nhân viên hoặc Nhà cung cấp nào của MANH QUANG sẽ:
 
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp dưới mọi hình thức mua bán hoặc ép buộc vận chuyển người nhằm mục đích bóc lột.
Tham gia hoặc thúc đẩy hoặc hỗ trợ việc bóc lột tình dục người khác.
Sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện để thực hiện bất kỳ công việc nào.
Giữ lại danh tính cá nhân hoặc tài liệu nhập cư và từ chối quyền truy cập của cá nhân đó vào những tài liệu này.
 
 
2.1.2 Nhân viên và Nhà cung cấp của MANH QUANG sẽ tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh của MANH QUANG và Quy tắc Ứng xử Đối tác Kinh doanh của MANH QUANG và các chính sách về nguồn nhân lực.
 
2.2 Yêu cầu
 
2.2.1 Nhận thức và Chứng nhận
 
Việc cấm lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và buôn bán người của Công ty được định nghĩa trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Nhân viên MANH QUANG Nhấp vào Tôi Quy tắc Ứng xử của Đối tác Kinh doanh MANH QUANG Nhấp vào Tôi và Chính sách này. Mọi nhân viên của MANH QUANG và Bên thứ ba có trách nhiệm đọc, hiểu và chứng nhận việc tuân thủ Quy tắc, các chính sách nói trên, nếu có, và Chính sách này. Quá trình chứng nhận yêu cầu chứng nhận theo hiểu biết tốt nhất của họ rằng các tài liệu mà họ đưa vào các sản phẩm của MANH QUANG được tạo ra tuân thủ luật chống nô lệ và chống buôn người hiện hành.
 
2.2.2 Trách nhiệm giải trình và quản lý
 
Các nhà quản lý MANH QUANG có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhân viên báo cáo với họ, trực tiếp hoặc gián tiếp, tuân thủ Chính sách này và hoàn thành bất kỳ chứng nhận hoặc đào tạo nào theo yêu cầu của họ. MANH QUANG đã thiết lập các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình và quy trình giám sát để đảm bảo rằng các yêu cầu được xác định trong Chính sách này được ban quản lý MANH QUANG, nhân viên MANH QUANG và Nhà cung cấp của MANH QUANG tuân thủ.
 
2.2.3 Đào tạo
 
MANH QUANG cung cấp cho các nhân viên quản lý chuỗi cung ứng chủ chốt khóa đào tạo về nạn buôn bán người và nô lệ hiện đại. Theo yêu cầu, MANH QUANG sẽ cung cấp cho các nhà cung cấp một khuôn khổ để họ tiếp cận việc tuân thủ hoạt động của họ với các yêu cầu chống nô lệ và chống buôn người.
 
2.2.4 Xác minh, Kiểm tra và Điều tra
 
Là một công ty sản xuất, MANH QUANG đánh giá cao những rủi ro liên quan và thực hiện các bước sau để xác minh, đánh giá và giải quyết nạn buôn người và nô lệ hiện đại, cả trong các hoạt động do nhân viên điều hành và quản lý cũng như trong hoạt động của Nhà cung cấp:
 
 
• Chứng nhận của nhân viên đối với Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Kinh doanh (bao gồm các điều cấm về nô lệ và buôn người hiện đại) và bởi các Nhà cung cấp cho Quy tắc Ứng xử của Đối tác Kinh doanh, bao gồm yêu cầu tiết lộ thông tin / hoàn cảnh thay đổi.
• Các điều khoản Chống Nô lệ / Buôn bán Người có trong các Hợp đồng chính của Nhà cung cấp.
• Đánh giá rủi ro buôn người và nô lệ hiện đại.
• Các chuyến thăm / kiểm tra địa điểm đối với các hoạt động / Nhà cung cấp có rủi ro cao.
• Kế hoạch hành động khắc phục bắt buộc đối với những điểm không phù hợp được phát hiện.
 
 
Tất cả nhân viên, nhà cung cấp và bên thứ ba của MANH QUANG mà MANH QUANG tiến hành hoạt động kinh doanh phải hợp tác đầy đủ và kịp thời với các kiểm toán viên và điều tra viên nội bộ và bên ngoài của MANH QUANG, đồng thời phải trả lời đầy đủ và trung thực các câu hỏi, yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu của họ.
3.0 Báo cáo vi phạm
Bất kỳ nhân viên nào của MANH QUANG hoặc Nhà cung cấp MANH QUANG, hoặc tổ chức hoặc cá nhân khác cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho hoặc thay mặt cho MANH QUANG có kiến ​​thức hoặc thông tin liên quan đến hành vi của mình, hãy báo cáo thông tin đó cho Bộ phận pháp lý và tuân thủ MANH QUANG. Chúng tôi hoạt động theo chính sách KHÔNG TRẢ THÙ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị trả thù vì đã liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ sự riêng tư của bạn và giữ bí mật thông tin liên lạc của bạn khi được pháp luật cho phép.
 
Chúng tôi có một số cách để bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng tham khảo Chính sách và Quy trình giải quyết tuân thủ của chúng tôi. Nhấp vào đây
4.0 Hậu quả của việc không tuân thủ
4.1 Bất kỳ nhân viên nào của MANH QUANG không hợp tác với cuộc kiểm tra hoặc điều tra liên quan đến Chính sách này, bao gồm, ví dụ, che giấu, xóa hoặc hủy thông tin hoặc tài liệu, hạn chế quyền truy cập của điều tra viên đối với nhân viên hoặc cung cấp thông tin sai lệch, có thể là cơ sở để xử lý kỷ luật, lên và bao gồm cả việc sa thải, tuân theo luật hiện hành.
 
4.2 Bất kỳ nhân viên nào của MANH QUANG không tuân thủ Chính sách này đều bị coi là vi phạm hợp đồng lao động. MANH QUANG có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với nhân viên được đề cập, lên đến và bao gồm cả việc sa thải.
 
4.3 Nhân viên hoặc Nhà cung cấp không báo cáo các vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ đối với Chính sách này có thể bị coi là vi phạm Chính sách này khi được luật hiện hành cho phép.
 
4.4 Tuân thủ Chính sách này là điều kiện bắt buộc của hoạt động kinh doanh với MANH QUANG. MANH QUANG sẽ chấm dứt thỏa thuận với bất kỳ Bên thứ ba nào có liên quan đến nô lệ hiện đại hoặc buôn người.
 
4.5.Người vi phạm cũng có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự riêng biệt.

Manh Quang Mechanics Company’s Policy Against Modern Slavery & Human Trafficking 
1.0 Overview
1.1 Introduction

Manh Quang Mechanics Company Limited ("Manh Quang" or "the Company") recognizes that communities, economies and businesses thrive when workers' rights are protected. Treating workers of all types (e.g., employee, contract, student, migrant, temporary and others) with dignity and respect is a fundamental component of the Company's commitment to acting as a good corporate citizen. Specifically, we are committed to a work environment free from forced labour (or modern slavery), unlawful child labour, and the illegal movement of people for the purpose of modern slavery or sexual exploitation ("human trafficking").

As a leading manufacturing company, we seek to ensure that MANH QUANG employees, as well as the suppliers we engage, avoid participation in or consent to any practice that constitutes modern slavery or human trafficking. To achieve this, MANH QUANG, its employees, suppliers must follow the standards set by this Policy on Modern Slavery and Human Trafficking.

1.2 Objective(s)

The objectives of this Policy on Modern Slavery and Human Trafficking are as follows: 
 • Define the standards, expectations, and requirements that MANH QUANG employees and Suppliers must follow to prevent modern slavery and human trafficking in MANH QUANG's business operations, whether overseen directly at MANH QUANG facilities or indirectly through the operations of Suppliers MANH QUANG engages to support its business.
 • Define how MANH QUANG will make efforts to avoid, detect and eradicate modern slavery and human trafficking from the Company's or our Suppliers' operations.


This Policy will help MANH QUANG meet international legal obligations, commitments to its customers and best practices related to prevention of modern slavery and human trafficking, including, but not limited to:


 
 • The California Transparency in Supply Chains Act Click Me
 • United Kingdom Modern Slavery Act (2015) Click Me
 • United Nations Guiding Principles on Business and Human Trafficking Click Me
 • Australian Federal Modern Slavery Act 2018 Click Me and New South Wales Modern Slavery Act 2018 Click Me


1.3 Scope

This Policy on Modern Slavery and Human Trafficking applies to:
·  MANH QUANG, all of its subsidiaries, owned in whole or in part, and all of their employees, officers, temporary employees, contingent workers (including agency workers), casual staff and independent contractors (referenced through this Policy as "employees").
·  All MANH QUANG suppliers, vendors, and other third parties engaged to provide goods or services to MANH QUANG (referenced in this Policy as "Suppliers").
Overview
2.0 Policy Requirements and Content
2.1 Expectations

MANH QUANG will not tolerate the use of forced labor, child labor or human trafficking by any employee or Supplier in the operation or support of our business or the manufacture and distribution of our products. The following specific expectations apply to all employees and Suppliers:

2.1.1 No MANH QUANG employees or Suppliers will:
·  Participate, directly or indirectly, in any form of the trading or coerced transport of people for the purpose of exploitation.
·  Engage in or promote or assist in the sexual exploitation of others.
·  Use forced or involuntary labor in the performance of any work.
·  Retain an individual identity or immigration documents and deny access by that individual to these documents.

2.1.2 MANH QUANG employees and Suppliers will comply with MANH QUANG's Code of Ethics and Business Conduct and MANH QUANG's Business Partner Code of Conduct and human resources policies.

2.2 Requirements

2.2.1 Awareness and Certification

The Company's prohibition on forced labor, child labor, and human trafficking is defined in this Policy. Every MANH QUANG employee and Third Party is responsible for reading, understanding and certifying compliance with the Code, the aforementioned policies, as applicable, and this Policy. The certification process requires certification to the best of their knowledge that the materials they incorporate into MANH QUANG's products were generated in compliance with applicable anti-slavery and anti-human trafficking laws.

2.2.2 Accountability and Management

MANH QUANG managers are responsible for ensuring that employees who report to them, directly or indirectly, comply with this Policy and complete any certification or training required of them. MANH QUANG has established accountability standards and monitoring procedures to ensure that the requirements identified in this Policy are followed by MANH QUANG management, MANH QUANG employees, and MANH QUANG Suppliers.

2.2.3 Training

MANH QUANG provides key supply chain management personnel with training on modern slavery and human trafficking. On request MANH QUANG will provide suppliers a framework against which to access their operational compliance with the anti-slavery and anti-trafficking requirements.

2.2.4 Verification, Audits and Investigations

As a manufacturing company, MANH QUANG appreciates the risks associated with and takes the following steps to verify, evaluate and address modern slavery and human trafficking, both in our employee-run and managed operations and in our Supplier operations: 
 • Certification by employees to Code of Ethics and Business Conduct (including prohibitions on modern slavery and trafficking) and by Suppliers to Business Partner Code of Conduct, including request for information/changed circumstance disclosure.
 • Anti-Slavery/Human Trafficking provisions included in key Supplier Contracts.
 • Modern Slavery and Human Trafficking Risk Assessment.
 • Site visits/audits for high risk operations/Suppliers.
 • Required corrective action plan for non-conformities uncovered.


All MANH QUANG employees, suppliers and third parties through whom MANH QUANG conducts business are required to fully and promptly cooperate with MANH QUANG’s internal and external auditors and investigators, and must respond fully and truthfully to their questions, requests for information, and documents.


 
3.0 Violation Reporting
Any MANH QUANG employee or MANH QUANG Supplier, or other entity or individual providing goods or services to or on behalf of MANH QUANG has knowledge or information regarding conduct report the information to the MANH QUANG Legal and Compliance Department. We operate under a NO RETALIATION policy. This means that you will not be retaliated against for making a communication to us. We will use our best efforts to protect your privacy and keep your communication confidential where allowed by law.

We have several ways for you to contact us

 
4.0 Consequences of Non-Compliance
4.1 Any MANH QUANG employee failure to cooperate with an audit or investigation related to this Policy, including, for example, hiding, deleting or destroying information or documentation, limiting investigator access to employees, or providing false information, may be grounds for disciplinary action, up to and including dismissal, subject to applicable law.

4.2 Any MANH QUANG employee failure to comply with this Policy qualifies as a breach of the employment agreement. MANH QUANG may take disciplinary action against the employee in question, up to and including dismissal.

4.3 Employees or Suppliers who fail to report actual or suspected violations of this Policy may be deemed in violation of this Policy as permitted by applicable law.

4.4 Compliance with this Policy is a mandatory condition of doing business with MANH QUANG. MANH QUANG will terminate its agreement with any Third Party engaged in modern slavery or human trafficking.

4.5 Violators may also be subject to separate civil and criminal penalties.